Wypis pacjenta z oddziału

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wypisanie z Oddziału Szpitalnego, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, następuje:

  1. gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych
  2. na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
  3. gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób,

Celem zapewnienia ciągłości opieki pacjent po leczeniu szpitalnym może być skierowany do leczenia ambulatoryjnego lub w przypadkach tego wymagających - do innego oddziału Szpitala bądź innego podmiotu leczniczego.

Pacjent w dniu wypisu z oddziału otrzymuje 2 egzemplarze "Karty informacyjnej z leczenia szpitalnego" oraz dostarczoną wcześniej dokumentację medyczną i rzeczy pozostawione w depozycie i magazynie ubrań chorych (za pokwitowaniem).

Pacjent występujący z żądaniem o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent taki składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.

Przejazd środkami transportu sanitarnego

Osobie ubezpieczonej, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

  • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym,
  • wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Osobie ubezpieczonej, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.

W przypadkach nie wymienionych powyżej, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego osobie ubezpieczonej przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

Ceny transportu sanitarnego zawarte są w obowiązujących cennikach usług.