Odwiedziny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Odwiedziny
1.Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 06.11.2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami
2.Szpital zapewnia możliwość odwiedzin, kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego zgodnie z Regulaminem odwiedzin.
3.Pacjent oraz osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu odwiedzin.

Regulamin odwiedzin Oddziałów I - VI, VIII, X

Regulamin odwiedzin Oddziału VII Urazowo - Ortopedycznego Dzieci i Młodzieży

Regulamin odwiedzin Oddziałów Rehabilitacyjnych w Kochcicach

 

REGULAMIN ODWIEDZIN
ODDZIAŁÓW I-VI, VIII-X

§1

 1. Odwiedziny pacjenta odbywają się codziennie  od godziny 11:00 do godziny 19:00.
 2. Odwiedziny w Szpitalu odbywają się za zgodą pacjenta. W przypadku braku zgody pacjenta na odwiedziny informację w tym zakresie pacjent powinien zgłosić Pielęgniarce Oddziałowej lub pielęgniarce dyżurnej, co powinno być odnotowane w raporcie pielęgniarskim
 3. W obszarze intensywnej terapii pooperacyjnej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii obowiązuje zakaz odwiedzin - odwiedzin możliwe są jedynie po uzyskaniu zgody Lekarza Kierującego Oddziałem.
 4. Poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin kontakt z pacjentami możliwy jest w holach pomiędzy oddziałami.
 5. Odwiedziny możliwe są również w innych porach dnia, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Lekarzem kierującym oddziałem lub lekarzem dyżurnym, o ile nie zakłóca to toku pracy oddziału i nie wpływa ujemnie na warunki przebywania innych pacjentów.
 6. Osoby odwiedzające powinny wykonać dezynfekcje rąk przed wejściem do sali pacjentów oraz po jej opuszczeniu korzystając z ogólnodostępnych dozowników z płynem dezynfekcyjnym. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściu na oddział, oraz przy każdym łóżku pacjenta.
 7. Ze względów epidemicznych lub innych przyczyn Dyrektor Szpitala może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu z osobami z zewnątrz.

§2

 1. Pacjenci hospitalizowani mają możliwość całodobowego kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym przy użyciu własnych telefonów komórkowych (nie wskazane jest używanie telefonów komórkowych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii).
 2. Pacjenci hospitalizowani mają możliwość dostępu do internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi oraz „kiosków internetowych” a także prowadzenia korespondencji z innymi osobami – skrzynka pocztowa znajduje się przy budynku portierni Szpitala.

§3

Pacjentom wszystkich oddziałów Szpital umożliwia sprawowanie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez rodzinę lub osobę bliską, za zgodą Lekarza kierującego oddziałem.

§4

 1. Prosi się o skrócenie czasu odwiedzin do godziny 18:00 u pacjentów znajdujących się w salach pooperacyjnych, w szczególnych przypadkach odwiedziny mogą odbywać się poza wyznaczonymi godzinami za uprzednią zgodą Lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego.
 2. Prosi się odwiedzających by opuszczali salę chorych na czas obchodu lekarskiego oraz w czasie wykonywania czynności pielęgnacyjno – leczniczych. Personel ma prawo wyprosić na czas obchodu lekarskiego osoby odwiedzające, chyba że są to osoby bliskie a pacjent wyraża życzenie ich pozostania – takie osoby opuszczają salę chorych, jeżeli jest omawiany stan zdrowia innego pacjenta. Pozostać na sali chorych mogą także przedstawiciele ustawowi pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody.
 3. U pacjentów przebywających w salach pooperacyjnych mogą przebywać jednocześnie nie więcej niż dwie osoby, natomiast u pacjentów przebywających w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii może przebywać tylko jedna osoba.

§5

W odwiedzinach w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii nie powinny uczestniczyć dzieci poniżej 7 roku życia.

§6

Informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta udzielane są przez Lekarza kierującego oddziałem, jego zastępce lub innego upoważnionego przez niego lekarza osobom upoważnionym

§7

 1. Zabrania się osobom odwiedzającym manipulowania sprzętem medycznym. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu aparatury należy o tym fakcie poinformować lekarza dyżurnego lub dyżurną pielęgniarkę.
 2. Zabrania się odwiedzin osobom zainfekowanym jakąkolwiek chorobą zakaźną, agresywnych, pod wpływem alkoholu, środków odurzających. W przypadku stwierdzenia takich okoliczności personel Oddziału może poprosić o opuszczenie szpitala, a w przypadku niepodporządkowania się może poinformować kierownika dyżuru, wezwać pracownika ochrony i jeśli zajdzie taka potrzeba – policję.
 3. Zabrania się podawania pacjentom jakichkolwiek leków bez zgody lekarza.
 4. Uprasza się o niesiadanie na łóżku chorego i łóżkach innych pacjentów.
 5. Filmowanie lub fotografowanie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Szpitala.
 6. Personel Oddziału ma prawo i obowiązek zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do postanowień Regulaminu, a nawet poprosić o opuszczenie Oddziału.

§8

 1. Osoby odwiedzające zobowiązane są do poszanowania mienia szpitalnego, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych.
 2. Ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów, odwiedzający nie mogą zakłócać prywatności i spokoju innych pacjentów.
 3. Odwiedzający powinni postępować zgodnie z zasadami etycznymi względem innych pacjentów i personelu Szpitala

§9

W czasie odwiedzin pacjenci mogą opuścić oddział udając się do parku zlokalizowanego na terenie szpitala, po uprzednim zgłoszeniu wyjścia pielęgniarce pełniącej dyżur.

 

REGULAMIN ODWIEDZIN
ODDZIAŁU VII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

§1

 1. Rodzice / opiekunowie prawni mają prawo do całodobowego pobytu w oddziale przy chorym dziecku oraz do zapewnienia mu opieki pielęgnacyjnej. Pobyt na oddziale uzgadniany jest z Lekarzem kierującym oddziałem.
 2. Tylko w uzasadnionych przypadkach w opiece nad dzieckiem rodzica / opiekuna prawnego mogą zastąpić inni członkowie rodziny.
 3. Odwiedziny dziecka powinny odbywać się zawsze za zgodą personelu od godziny 11.00 do godziny 19.00.
 4. Odwiedziny w Szpitalu odbywają się za zgodą pacjenta lub rodzica. W przypadku braku zgody na odwiedziny informację w tym zakresie pacjent / rodzic powinien zgłosić Pielęgniarce Oddziałowej lub pielęgniarce dyżurnej, co powinno być odnotowane w raporcie pielęgniarskim
 5. Dziecko ma prawo do odwiedzin rodzeństwa i innych dzieci.
 6. Osoby odwiedzające powinny wykonać dezynfekcje rąk przed wejściem do sali pacjentów oraz po jej opuszczeniu korzystając z ogólnodostępnych dozowników z płynem dezynfekcyjnym. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściu na oddział.
 7. Dyrektor Szpitala może ograniczyć odwiedziny dziecka ze względów epidemicznych, stanu zdrowia dziecka lub stanu zdrowia innego dziecka przebywającego na tej samej sali (ograniczenie dotyczy ilości odwiedzających osób oraz czasu odwiedzin).

§2

W sytuacji gdy dziecko karmione jest piersią obecność matki w oddziale jest wskazana.

§3

 1. Zabrania się odwiedzin osobom zainfekowanym jakąkolwiek chorobą zakaźną, agresywnych, pod wpływem alkoholu, środków odurzających. W przypadku stwierdzenia takich okoliczności personel Oddziału może poprosić o opuszczenie szpitala, a w przypadku niepodporządkowania się może poinformować kierownika dyżuru oraz wezwać pracownika ochrony i jeśli zajdzie taka potrzeba – policję.
 2. Dziecko może opuścić teren oddziału tylko pod opieką rodzica / opiekuna prawnego, po uzyskaniu zgody Lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego.
 3. Zabrania się osobom sprawującym samodzielną opiekę nad dzieckiem podawania mu jakichkolwiek leków bez zgody Lekarza kierującego oddziałem lub lekarza opiekującego się dzieckiem.
 4. Osoby sprawujące opiekę zobowiązane są do przestrzegania harmonogramu pracy oddziału.

§4

 1. Prosi się osoby odwiedzające by na czas wizyty lekarskiej opuszczały sale chorych. Personel ma prawo wyprosić na czas obchodu lekarskiego osoby odwiedzające, chyba że są to osoby bliskie a pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża życzenie ich pozostania – takie osoby opuszczają salę chorych, jeżeli jest omawiany stan zdrowia innego pacjenta. Pozostać na sali chorych mogą także przedstawiciele ustawowi pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody.
 2. Odwiedzający proszeni są o korzystanie z toalet dla nich przeznaczonych.
 3. Prosi się również o nie wchodzenie do pomieszczeń służbowych i gabinetów zabiegowych.
 4. Osoba opiekująca się dzieckiem powinna swoje spostrzeżenia dotyczące stanu zdrowia dziecka przekazywać pielęgniarce dyżurnej i lekarzowi leczącemu dziecko.
 5. Filmowanie lub fotografowanie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Szpitala.
 6. Personel Oddziału ma prawo i obowiązek zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do postanowień Regulaminu, a nawet poprosić o opuszczenie Oddziału.

§5

 1. Ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów, odwiedzający nie mogą zakłócać prywatności i spokoju innych pacjentów.
 2. Odwiedzający powinni postępować zgodnie z zasadami etycznymi względem innych pacjentów i personelu Szpitala

§6

Informacji o stanie zdrowia dziecka osobom upoważnionym udziela Lekarz kierujący oddziałem.

 

REGULAMIN ODWIEDZIN
ODDZIAŁÓW REHABILITACYJNYCH W KOCHCICACH

§1

 1. Odwiedziny pacjenta odbywają się codziennie od godziny 11:00 do godziny 19:00.
 2. Odwiedziny w Szpitalu odbywają się za zgodą pacjenta. W przypadku braku zgody pacjenta na odwiedziny informację w tym zakresie pacjent powinien zgłosić Pielęgniarce Oddziałowej lub pielęgniarce dyżurnej, co powinno być odnotowane w raporcie pielęgniarskim
 3. Poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin kontakt z pacjentami możliwy jest w holach pomiędzy oddziałami.
 4. Odwiedziny możliwe są również w innych porach dnia, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Lekarzem kierującym oddziałem lub lekarzem dyżurnym, o ile nie zakłóca to toku pracy oddziału i nie wpływa ujemnie na warunki przebywania innych pacjentów.
 5. Ze względów epidemicznych lub innych przyczyn Dyrektor Szpitala może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu z osobami z zewnątrz.

§2

 1. Pacjenci hospitalizowani mają możliwość całodobowego kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym za pomocą przeznaczonych do tego celu aparatów telefonicznych lub przy użyciu własnych telefonów komórkowych.
 2. Pacjenci hospitalizowani mają możliwość prowadzenia korespondencji z innymi osobami – skrzynka pocztowa znajduje się przy głównym wejściu do Oddziałów.

§3

Pacjentom wszystkich oddziałów Szpital umożliwia sprawowanie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez rodzinę lub osobę bliską, za zgodą Lekarza kierującego oddziałem.

§4

Prosi się odwiedzających by opuszczali salę chorych na czas obchodu lekarskiego oraz w czasie wykonywania czynności pielęgnacyjno – leczniczych. Personel ma prawo wyprosić na czas obchodu lekarskiego osoby odwiedzające, chyba że są to osoby bliskie a pacjent wyraża życzenie ich pozostania – takie osoby opuszczają salę chorych, jeżeli jest omawiany stan zdrowia innego pacjenta. Pozostać na sali chorych mogą także przedstawiciele ustawowi pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody.

§5

Informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta udzielane są osobom upoważnionym przez Lekarza kierującego oddziałem, jego zastępce lub innego upoważnionego przez niego lekarza.

§6

 1. Zabrania się osobom odwiedzającym manipulowania sprzętem medycznym. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu aparatury należy o tym fakcie poinformować lekarza dyżurnego lub dyżurną pielęgniarkę.
 2. Zabrania się odwiedzin osobom zainfekowanym jakąkolwiek chorobą zakaźną, agresywnych, pod wpływem alkoholu, środków odurzających. W przypadku stwierdzenia takich okoliczności personel Oddziału może poprosić o opuszczenie szpitala, a w przypadku niepodporządkowania się może poinformować kierownika dyżuru, wezwać pracownika ochrony i jeśli zajdzie taka potrzeba – policję.
 3. Zabrania się podawania pacjentom jakichkolwiek leków bez zgody lekarza.
 4. Uprasza się o niesiadanie na łóżku chorego i łóżkach innych pacjentów.
 5. Filmowanie lub fotografowanie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Szpitala.
 6. Personel Oddziału ma prawo i obowiązek zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do postanowień Regulaminu, a nawet poprosić o opuszczenie Oddziału. 

§7

 1. Osoby odwiedzające zobowiązane są do poszanowania mienia szpitalnego, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych.
 2. Ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów, odwiedzający nie mogą zakłócać prywatności i spokoju innych pacjentów.
 3. Odwiedzający powinni postępować zgodnie z zasadami etycznymi względem innych pacjentów i personelu Szpitala.

§8

W czasie odwiedzin pacjenci mogą opuścić oddział udając się do parku zlokalizowanego na terenie szpitala, po uprzednim zgłoszeniu wyjścia pielęgniarce pełniącej dyżur.