Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Odwiedziny

Odwiedziny
1.Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 06.11.2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami
2.Szpital zapewnia możliwość odwiedzin, kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego zgodnie z Regulaminem odwiedzin.
3.Pacjent oraz osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu odwiedzin.

Regulamin odwiedzin Oddziałów I - VI, VIII, X

Regulamin odwiedzin Oddziału VII Urazowo - Ortopedycznego Dzieci i Młodzieży

Regulamin odwiedzin Oddziałów Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Kochcicach

 

REGULAMIN ODWIEDZIN
ODDZIAŁÓW I-VI, VIII-X
§1
 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie od godziny 11:00 do godziny 19:00.
 2. W obszarze intensywnej terapii pooperacyjnej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii obowiązuje zakaz odwiedzin - odwiedziny możliwe są jedynie po uzyskaniu zgody kierownika oddziału.
 3. Poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin kontakt z pacjentami możliwy jest w holach pomiędzy oddziałami. Istnieje także możliwość kontaktu telefonicznego z pacjentami.
 4. Odwiedziny możliwe są również w innych porach dnia, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Lekarzem kierującym oddziałem lub lekarzem dyżurnym, o ile nie zakłóca to toku pracy oddziału i nie wpływa ujemnie na warunki przebywania innych pacjentów.
 5. Ze względów epidemicznych lub innych przyczyn Dyrektor Szpitala może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu z osobami z zewnątrz.

§2
 1. Pacjenci hospitalizowani mają możliwość całodobowego kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym za pomocą przeznaczonych do tego celu aparatów telefonicznych lub przy użyciu własnych telefonów komórkowych (nie wskazane jest używanie telefonów komórkowych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii).
 2. Pacjenci hospitalizowani mają możliwość dostępu do internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi oraz "kiosków internetowych" a także prowadzenia korespondencji z innymi osobami - skrzynka pocztowa znajduje się przy budynku portierni Szpitala.

§3

Pacjentom wszystkich oddziałów Szpital umożliwia sprawowanie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez rodzinę lub osobę bliską, za zgodą Lekarza kierującego oddziałem.

§4
 1. Prosi się o skrócenie czasu odwiedzin do godziny 18:00 u pacjentów znajdujących się w salach pooperacyjnych, w szczególnych przypadkach odwiedziny mogą odbywać się poza wyznaczonymi godzinami za uprzednią zgodą Lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego.
 2. Prosi się odwiedzających by opuszczali salę chorych na czas obchodu lekarskiego oraz w czasie wykonywania czynności pielęgnacyjno- leczniczych.
 3. U pacjentów przebywających w salach pooperacyjnych mogą przebywać jednocześnie nie więcej niż dwie osoby, natomiast u pacjentów przebywających w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii może przebywać tylko jedna osoba.

§5

W odwiedzinach w Oddziale Septycznym oraz Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii nie powinny uczestniczyć dzieci poniżej 7 roku życia.

§6

Informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta udzielane są osobom upoważnionym przez Lekarza kierującego oddziałem , jego zastępcę lub innego upoważnionego przez niego lekarza.

§7
 1. Zabrania się osobom odwiedzającym manipulowania sprzętem medycznym. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu aparatury należy o tym fakcie poinformować lekarza dyżurnego lub dyżurną pielęgniarkę.
 2. Zabrania się odwiedzin osobom bedącym pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, jak również przynoszenia napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu na terenie Szpitala.
 3. Zabrania się podawania pacjentom jakichkolwiek leków bez zgody lekarza.
 4. Zabrania się odwiedzin osobom dotkniętym chorobą zakaźną (np. grypą).
 5. Uprasza się o niesiadanie na łóżku chorego i łóżkach innych pacjentów.
 6. Filmowanie lub fotografowanie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Szpitala.

§8

Osoby odwiedzające zobowiązane są do poszanowania mienia szpitalnego, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych.

§9

W czasie odwiedzin pacjenci mogą opuścić oddział udając się do parku zlokalizowanego na terenie szpitala, po uprzednim zgłoszeniu wyjścia pielęgniarce pełniącej dyżur.

 

REGULAMIN ODWIEDZIN
ODDZIAŁU VII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
§1
 1. Rodzice / opiekunowie prawni mają prawo do całodobowego pobytu w oddziale przy chorym dziecku oraz do zapewnienia mu opieki pielęgnacyjnej. Pobyt na oddziale uzgadniany jest z Lekarzem kierującym oddziałem.
 2. Tylko w uzasadnionych przypadkach w opiece nad dzieckiem rodzica / opiekuna prawnego mogą zastąpić inni członkowie rodziny.
 3. Odwiedziny dziecka powinny odbywać się zawsze za zgodą personelu od godziny 11.00 do godziny 19.00.
 4. Dziecko ma prawo do odwiedzin rodzeństwa i innych dzieci.
 5. Dyrektor Szpitala może ograniczyć odwiedziny dziecka ze względów epidemicznych, stanu zdrowia dziecka lub stanu zdrowia innego dziecka przebywającego na tej samej sali (ograniczenie dotyczy ilości odwiedzających osób oraz czasu odwiedzin).
§2

W sytuacji gdy dziecko karmione jest piersią obecność matki w oddziale jest wskazana.

§3
 1. Zabrania się sprawowania opieki nad dzieckiem osobie dotkniętej chorobą zakaźną (np.grypą).
 2. Dziecko może opuścić teren oddziału tylko pod opieką rodzica / opiekuna prawnego, po uzyskaniu zgody Lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego.
 3. Zabrania się osobom sprawującym samodzielną opiekę nad dzieckiem podawania mu jakichkolwiek leków bez zgody Lekarza kierującego oddziałem lub lekarza opiekującego się dzieckiem.
 4. Osoby sprawujące opiekę zobowiązane są do przestrzegania harmonogramu pracy oddziału.
§4
 1. Prosi się osoby odwiedzające by na czas wizyty lekarskiej opuszczały sale chorych.
 2. Odwiedzający proszeni są o korzystanie z toalet dla nich przeznaczonych.
 3. Prosi się również o nie wchodzenie do pomieszczeń służbowych i gabinetów zabiegowych.
 4. Osoba opiekująca się dzieckiem powinna swoje spostrzeżenia dotyczące stanu zdrowia dziecka przekazywać pielęgniarce dyżurnej i lekarzowi leczącemu dziecko.
 5. Filmowanie lub fotografowanie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Szpitala.

§5

Informacji o stanie zdrowia dziecka osobom upoważnionym udziela Lekarz kierujący oddziałem, jego zastępca lub lekarz dyżurny.

 

REGULAMIN ODWIEDZIN
ODDZIAŁÓW REHABILITACJI, BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ W KOCHCICACH
§1

Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie od godziny 11:00 do godziny 19:00.

 1. Poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin kontakt z pacjentami możliwy jest w holach pomiędzy oddziałami. Istnieje także możliwość kontaktu telefonicznego z pacjentami.
 2. Odwiedziny możliwe są również w innych porach dnia, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Lekarzem kierującym oddziałem lub lekarzem dyżurnym, o ile nie zakłóca to toku pracy oddziału i nie wpływa ujemnie na warunki przebywania innych pacjentów.
 3. Ze względów epidemicznych lub innych przyczyn Dyrektor Szpitala może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu z osobami z zewnątrz.

§2
 1. Pacjenci hospitalizowani mają możliwość całodobowego kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym za pomocą przeznaczonych do tego celu aparatów telefonicznych lub przy użyciu własnych telefonów komórkowych (nie wskazane jest używanie telefonów komórkowych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii).
 2. Pacjenci hospitalizowani mają możliwość prowadzenia korespondencji z innymi osobami - skrzynka pocztowa znajduje się przy głównym wejściu do Oddziałów.

§3

Pacjentom wszystkich oddziałów Szpital umożliwia sprawowanie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez rodzinę lub osobę bliską, za zgodą Lekarza kierującego oddziałem.

§4

Prosi się odwiedzających by opuszczali salę chorych na czas obchodu lekarskiego oraz w czasie wykonywania czynności pielęgnacyjno - leczniczych.

§5

Informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta udzielane są osobom upoważnionym przez Lekarza kierującego oddziałem , jego zastępcę lub innego upoważnionego przez niego lekarza.

§6
 1. Zabrania się osobom odwiedzającym manipulowania sprzętem medycznym. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu aparatury należy o tym fakcie poinformować lekarza dyżurnego lub dyżurną pielęgniarkę.
 2. Zabrania się odwiedzin osobom bedącym pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, jak również przynoszenia napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu na terenie Szpitala.
 3. Zabrania się podawania pacjentom jakichkolwiek leków bez zgody lekarza.
 4. Zabrania się odwiedzin osobom dotkniętym chorobą zakaźną (np. grypą).
 5. Uprasza się o niesiadanie na łóżku chorego i łóżkach innych pacjentów.
 6. Filmowanie lub fotografowanie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Szpitala.

§7

Osoby odwiedzające zobowiązane są do poszanowania mienia szpitalnego, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych.

§8

W czasie odwiedzin pacjenci mogą opuścić oddział udając się do parku zlokalizowanego na terenie szpitala, po uprzednim zgłoszeniu wyjścia pielęgniarce pełniącej dyżur.