Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta, może wystąpić do Szpitala z wnioskiem:

Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje na pisemny wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym, na pisemny jej wniosek.

Wniosek należy dostarczyć do Szpitala osobiście lub drogą pocztową. Wniosek do pobrania znajduje się TUTAJ.

W przypadku wnioskowania o udostępnienie dokumentacji medycznej przez inną osobę niż pacjent, którego dokumentacja dotyczy, do wniosku konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia dla tej osoby do dostępu do dokumentacji.

W przypadku osobistego odbioru dokumentacji osoba odbierająca dokumentację zobowiązana jest okazać dokument tożsamości.

Na podstawie art 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r., poz. 1318) za dokumentację medyczną udostępnioną w formie sporządzonych wyciągów, odpisów, kopii, wydruków lub udostępnioną na elektronicznym nośniku danych, Szpital pobiera opłatę. Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Szpitala nr 16/2017 wysokość opłaty za:

Wysokość opłaty za przygotowanie do wysłania i przesłanie dokumentacji medycznej listem poleconym wynosi 4,30 zł brutto.


Zgodnie z §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r, poz. 2069) oryginał dokumentacji indywidualnej wewnętrznej przewidzianej do zniszczenia może zostać wydany na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji, za pokwitowaniem.

Wymagany okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z art 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, określony jest na 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

W związku z powyższym od 01 stycznia 2018r mogą składać wnioski pacjenci, ich przedstawiciele ustawowi lub osoby upoważnione do uzyskiwania dokumentacji o wydanie:

 Po dniu 30 czerwca 2018r dokumentacja medyczna zostanie oddana do zniszczenia, w związku z czym wnioski złożenie po tym dniu nie gwarantują uzyskania dokumentacji medycznej.

Wnioski można składać w Dziale Statystyki Medycznej, Dokumentacji Chorych i Kontraktowania Świadczeń. Realizacja wniosku o wydanie dokumentacji medycznej nastąpi do 30 dni od jego złożenia.

 

UWAGA:

Archiwalna dokumentacja medyczna zawierająca dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników do 2016r przechowywana była przez okres 20 lat, zgodnie z art 29 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W związku z powyższym Szpital nie dysponuje dokumentacją medyczną indywidualną wewnętrzną, zawierająca dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, starszą niż z leczenia w 1996r. Jednakże od roku 2016 powyższa dokumentacja, zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, jest archiwizowana przez Szpital 30 lat.