Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Statystyka

Szpital w 2016 roku dysponował:

W 2016 roku hospitalizowano (wraz z ruchem chorych):

Liczba pacjentów leczonych w warunkach stacjonarnych w ostatnich latach utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Wahania w tym względzie związane są głównie z kontraktem jaki corocznie negocjowany jest z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Jednocześnie Szpital udziela również świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych. W 2016 roku udzielono łącznie ponad 72 tys. porad ambulatoryjnych w tym 17262 w ramach ostrego dyżuru. Placówka świadczy usługi medyczne chorym zamieszkującym głównie teren województwa śląskiego. Stanowią oni 83% leczonych chorych.

Szpital służy również pomocą mieszkańcom pozostałych regionów kraju, a także obcokrajowcom. Obok pacjentów zamieszkujących województwo śląskie dużą grupę pacjentów stanowią osoby z województw: małopolskiego (5,44%), opolskiego (4,24%), świętokrzyskiego (1,89%) i łódzkiego (1,36%).

Struktura pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu według kryterium płci

W Szpitalu leczone są również dzieci. Łącznie na wszystkich oddziałach w 2016 roku hospitalizowano 906 pacjentów w wieku do 18 lat.
Średnia wieku pacjentów leczonych w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej wynosi 56,71 lat (kobiety - 60,22, mężczyzni - 53,30) na oddziałach w Piekarach Śląskich. Powyższe wartości obliczono w oparciu o dane statystyczne z wyłączeniem Oddziału VII Urazowo - Ortopedycznego Dzieci i Młodzieży. Średni wiek pacjentów leczonych w ramach oddziału VII wynosi 11,98 lat. Średni wiek chorych leczonych na oddziałach rehabilitacji w Kochcicach jest znacznie wyższy i wynosi 65,99 lat (kobiety - 67,65, mężczyzni - 63,47)

Jak wynika z powyższych danych oferta zabiegowa Szpitala skierowana jest do osób w wieku produkcyjnym. Zastosowanie szerokiego wachlarza usług zabiegowych oraz umożliwienie pacjentom szybkiego dostępu do leczenia rehabilitacyjnego pozwala na szybki powrót do sprawności ruchowej i pracy zawodowej.

Analizując dodatkowo dane dotyczące pacjentów po urazach oraz leczonych z powodu różnych schorzeń w obrębie narządu ruchu wynika, że przedstawiona średnia wieku jest zaniżana przez młody wiek chorych urazowych. Wśród pacjentów leczonych w 2016 roku na oddziałach urazowo - ortopedycznych 2464 to pacjenci po urazach. W grupie tej przeważają mężczyźni (1343 chorych) co relatywnie przełożyło się na ogólną średnią wieku oraz stosunek w kryterium płci. Średnia wieku mężczyzn leczonych z powodu urazu wynosi 45,48 a kobiet 58,97. W grupie pacjentów leczonych na oddziałach urazowo - ortopedycznych Szpitala 363 to bezpośredni poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych.

Oferta zabiegowa Szpitala skierowana jest do chorych cierpiących z powodu schorzeń ortopedycznych i onkologicznych w obrębie układu narządu ruchu oraz osób, które uległy różnego typu urazom. Z grona pacjentów hospitalizowanych na oddziałach w Piekarach Śląskich grupa 4953 chorych leczona była z powodu różnego typu schorzeń ortopedycznych m. in. zmian zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa.

Oddziały prowadzą również leczenie chorych ze schorzeniami nowotworowymi. W grupie pacjentów leczonych z tego powodu nowotwór złośliwy stwierdzono u 207 chorych.