Jesteś tutaj: Start / Szpital / Statystyka

Statystyka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szpital w 2019 roku dysponował:

  • 167 łóżkami na siedmiu oddziałach urazowo - ortopedycznych,
  • 27 łóżkami na oddziale chirurgii urazowo - ortopedycznej i neurotraumatologii,
  • 15 łóżkami na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (w tym 8 łóżkami intensywnej terapii pooperacyjnej),
  • 122  łóżkami na trzech oddziałach rehabilitacyjnych.

W 2019 roku hospitalizowano (wraz z ruchem chorych):

  • na oddziałach w Piekarach Śląskich – 10935 chorych,
  • na oddziałach w Kochcicach – 1409 chorych. 

Liczba pacjentów leczonych w warunkach stacjonarnych w ostatnich latach utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Wahania w tym względzie związane są głównie z kontraktem jaki corocznie negocjowany jest z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Jednocześnie Szpital udziela również świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych. W 2019 roku udzielono łącznie ponad 70 tys. porad ambulatoryjnych w tym 18272 w ramach ostrego dyżuru. Placówka świadczy usługi medyczne chorym zamieszkującym głównie teren województwa śląskiego. Stanowią oni 85% leczonych chorych.

Szpital służy również pomocą mieszkańcom pozostałych regionów kraju, a także obcokrajowcom. Obok pacjentów zamieszkujących województwo śląskie dużą grupę pacjentów stanowią osoby z województw: małopolskiego (4,17%), opolskiego (5,43%), świętokrzyskiego ( 1,23%)  i łódzkiego (1,15%).

Struktura pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu według kryterium płci:

  • w oddziałach w Piekarach Śląskich leczono 4837 mężczyzn (46,90%) oraz 5476 kobiet (53,10%);
  • w oddziałach w Kochcicach leczono 563  mężczyzn (40% ) i 846 kobiet (60%).

W Szpitalu leczone są również dzieci. Łącznie na wszystkich oddziałach w 2019 roku hospitalizowano 880 pacjentów w wieku do 18 lat.

Średnia wieku pacjentów leczonych w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej wynosi 57,62 lat (kobiety – 61,94, mężczyźni – 52,77) na oddziałach w Piekarach Śląskich. Powyższe wartości obliczono w oparciu o dane statystyczne z wyłączeniem Oddziału VII Urazowo - Ortopedycznego Dzieci i Młodzieży. Średni wiek pacjentów leczonych w ramach oddziału VII wynosi 12,05 lat. Średni wiek chorych leczonych na oddziałach rehabilitacji w Kochcicach jest znacznie wyższy i wynosi 66,75 lat (kobiety – 68,09, mężczyźni – 64,76).

Jak wynika z powyższych danych oferta zabiegowa Szpitala skierowana jest do osób w wieku produkcyjnym. Zastosowanie szerokiego wachlarza usług zabiegowych oraz umożliwienie pacjentom szybkiego dostępu do leczenia rehabilitacyjnego pozwala na szybki powrót do sprawności ruchowej i pracy zawodowej.

Analizując dodatkowo dane dotyczące pacjentów po urazach oraz leczonych z powodu różnych schorzeń w obrębie narządu ruchu wynika, że przedstawiona średnia wieku jest zaniżana przez młody wiek chorych urazowych. Wśród pacjentów leczonych w 2019 roku na oddziałach urazowo - ortopedycznych 2198  to pacjenci po urazach. W grupie tej przeważają mężczyźni (1233 chorych) co relatywnie przełożyło się na ogólną średnią wieku oraz stosunek w kryterium płci. Średnia wieku mężczyzn leczonych z powodu urazu wynosi 41,58 a kobiet 58,69. W grupie pacjentów leczonych na oddziałach urazowo - ortopedycznych Szpitala 196 to bezpośredni poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych.

Oferta zabiegowa Szpitala skierowana jest do chorych cierpiących z powodu schorzeń ortopedycznych i onkologicznych w obrębie układu narządu ruchu oraz osób, które uległy różnego typu urazom. Z grona pacjentów hospitalizowanych na oddziałach w Piekarach Śląskich grupa 5565 chorych leczona była z powodu różnego typu schorzeń ortopedycznych m. in. zmian zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa.

Oddziały prowadzą również leczenie chorych ze schorzeniami nowotworowymi. W grupie pacjentów leczonych z tego powodu nowotwór złośliwy stwierdzono u 201 chorych.