Jesteś tutaj: Start / Szpital / Statystyka

Statystyka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szpital w 2020 roku dysponował:

  • 167 łóżkami na siedmiu oddziałach urazowo - ortopedycznych,
  • 27 łóżkami na oddziale chirurgii urazowo – ortopedycznej i neurotraumatologii,
  • 15 łóżkami na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (w tym 8 łóżkami intensywnej terapii pooperacyjnej),
  • 108 łóżkami na trzech oddziałach rehabilitacyjnych.

W 2020 roku hospitalizowano (wraz z ruchem chorych):

  • na oddziałach w Piekarach Śląskich – 8178 chorych,
  • na oddziałach w Kochcicach –  691 chorych.

Liczba pacjentów leczonych w warunkach stacjonarnych w ostatnich latach utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Wahania w tym względzie związane są głównie z kontraktem jaki corocznie negocjowany jest z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jednocześnie Szpital udziela również świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych.

Ze względu na sytuację epidemiczną w 2020 r. Liczba pacjentów leczonych w tut. Jednostce była znacznie mniejsza, zarówno w oddziałach szpitalnych (ok. 25%) jak i poradniach specjalistycznych (ok. 30%).

W 2020 roku udzielono łącznie ponad 50 tys. porad ambulatoryjnych w tym 13530 w ramach ostrego dyżuru. Placówka świadczy usługi medyczne chorym zamieszkującym głównie teren województwa śląskiego. Stanowią oni 87% leczonych chorych.

Szpital służy również pomocą mieszkańcom pozostałych regionów kraju, a także obcokrajowcom. Obok pacjentów zamieszkujących województwo śląskie dużą grupę pacjentów stanowią osoby z województw: opolskiego (4,75%), małopolskiego (3,24%), łódzkiego (1,14%)  i  świętokrzyskiego (1,10%)

Struktura pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu według kryterium płci/ 8110 i 691/

  • w oddziałach w Piekarach Śląskich leczono  3861 mężczyzn (47,61%) oraz 4249  kobiet (52,39% );
  • w oddziałach w Kochcicach leczono 259 mężczyzn ( 37,48% ) i 432  kobiet (  62,52%).

W Szpitalu leczone są również dzieci. Łącznie na wszystkich oddziałach w 2020 roku hospitalizowano  695  pacjentów w wieku do 18 lat.

Średnia wieku pacjentów leczonych w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej wynosi  58,91 lat (kobiety – 63,09, mężczyźni – 54,21) na oddziałach w Piekarach Śląskich. Powyższe wartości obliczono w oparciu o dane statystyczne z wyłączeniem Oddziału VII Urazowo - Ortopedycznego Dzieci i Młodzieży. Średni wiek pacjentów leczonych w ramach oddziału VII wynosi 11,77 lat. Średni wiek chorych leczonych na oddziałach rehabilitacji w Kochcicach jest znacznie wyższy i wynosi 67,39 lat (kobiety – 69,87, mężczyźni – 63,24).

Jak wynika z powyższych danych oferta zabiegowa Szpitala skierowana jest do osób w wieku produkcyjnym. Zastosowanie szerokiego wachlarza usług zabiegowych oraz umożliwienie pacjentom szybkiego dostępu do leczenia rehabilitacyjnego pozwala na szybki powrót do sprawności ruchowej i pracy zawodowej.

Analizując dodatkowo dane dotyczące pacjentów po urazach oraz leczonych z powodu różnych schorzeń w obrębie narządu ruchu wynika, że przedstawiona średnia wieku jest zaniżana przez młody wiek chorych urazowych. Wśród pacjentów leczonych w 2020 roku na oddziałach urazowo - ortopedycznych 1553 to pacjenci po urazach. W grupie tej przeważają mężczyźni (798 chorych) co relatywnie przełożyło się na ogólną średnią wieku oraz stosunek w kryterium płci. Średnia wieku mężczyzn leczonych z powodu urazu wynosi 44,65  a kobiet 60,35. W grupie pacjentów leczonych na oddziałach urazowo - ortopedycznych Szpitala 71 to bezpośredni poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych.
Oferta zabiegowa Szpitala skierowana jest do chorych cierpiących z powodu schorzeń ortopedycznych i onkologicznych w obrębie układu narządu ruchu oraz osób, które uległy różnego typu urazom. Z grona pacjentów hospitalizowanych na oddziałach w Piekarach Śląskich grupa  3203 chorych leczona była z powodu różnego typu schorzeń ortopedycznych m. in. zmian zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa.

Oddziały prowadzą również leczenie chorych ze schorzeniami nowotworowymi. W grupie pacjentów leczonych z tego powodu nowotwór złośliwy stwierdzono u  102 chorych.