Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Oddział XII Rehabilitacyjny

Lekarz Kierujący Oddziałem:  lek. Elżbieta Lukosek

Oddział ten początkowo był oddziałem rehabilitacji neurologicznej, a od kilkunastu lat zajmuje się rehabilitacją ogólnoustrojową. Jego pacjentami są osoby ze schorzeniami narządu ruchu, o charakterze ortopedycznym i neurologicznym. Stosowane są tutaj metody fizykoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne. Kompleksowe leczenie pacjentów po przebytych urazach mózgu i rdzenia kręgowego, udarach krwotocznych i niedokrwiennych mózgu (z niedowładami kończyn górnych i dolnych) wspomagane jest przez logopedę. Bogato wyposażone gabinety fizykoterapii oraz sale rehabilitacji ruchowej pozwalają na skuteczne leczenie pacjentów z ciężkimi schorzeniami kręgosłupa i stawów, po zabiegach operacyjnych przeprowadzonych m.in. w piekarskiej urazówce.

Pacjenci przyjmowani są na Oddział Rehabilitacyjny na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Weryfikację skierowań przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, w skład której wchodzą lekarze zatrudnieni na Oddziałach Rehabilitacji. Pacjenci są powiadamiani o terminach leczenia rehabilitacyjnego listem poleconym conajmniej na 10 dni przed planowanym rozpoczęciem leczenia.

Artykuły

Personel kierowniczy i lekarski

Lekarze zatrudnieni w Oddziałach Rehabilitacyjnych:

Lekarz Kierujący Oddziałem XI i XII:

lek. Elżbieta Lukosek
- specjalista chorób wewnętrznych
- specjalista reumatolog   

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem XI:

lek. Lidia Mnich - Kościelna
- specjalista chorób wewnętrznych
- specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem XII:

lek. Elżbieta Ostrowska - Krysiak
- specjalista neurolog
- specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej

Asystenci:

lek. Jacek Milak
- specjalista rehabilitacji medycznej
- specjalista ortopedii i traumatologii


 

Pielęgniarz Oddziałowy Oddziału XII: Roman Borszcz

Oddział XII - kontakt

Oddział XII mieści się na II piętrze budynku oddziału zamiejscowego w Kochcicach.

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 34 35 - 33 - 631
Centrala Szpitala fax 34 35 - 33 - 700
Dyżurka lekarska 34 35 - 33 - 631 wew. 217
Dyżurka pielęgniarska 34 35 - 33 - 631 wew. 270

Poradnia Rehabilitacyjna

Kochcice ul. Zamkowa 1, 42 - 713 Kochanowice tel. 34 35 - 33 - 631 wew. 213


Poradnia Rehabilitacyjna jest komórką, której zadaniem jest udzielanie porad specjalistycznych z zakresu rehabilitacji narządów ruchu oraz prowadzenie leczenia pacjentów wymagających leczenia rehabilitacyjnego.

Zabiegi zlecone przez lekarzy specjalistów medycyny fizykalnej i balneoklimatologii wykonywane są w Dziale Rehabilitacji Szpitala.

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni rehabilitacyjnej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).


Poradnia czynna jest w następujące dni tygodnia:

Poniedziałek

 • lek. med. Lidia Mnich - Kościelna 10:00 - 11:00
 • lek. med. Jacek Milak 11.00 - 12.30
 • lek. med. Elżbieta Ostrowska - Krysiak 12:30 - 13:00

Wtorek

 • lek. med. Elżbieta Lukosek 12:00 - 13:00
 • lek. med. Jacek Milak 13.00 - 14.00

Środa
Poradnia nieczynna

Czwartek

 • lek. med. Jacek Milak 13.00 - 14.00
 • lek. med. Elżbieta Ostrowska - Krysiak 15:00 - 18:00

Piątek
Poradnia nieczynna

Rejestracja do Poradni Rehabilitacyjnej odbywa się w dniach jej urzędowania od godz. 7:25

Prawo kierowania do Poradni Rehabilitacyjnej posiada każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz wystawiający Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej podaje rozpoznanie jednostki chorobowej, określenie dysfunkcji narządu ruchu oraz przyczynę kierowania na rehabilitację.